Sarah Katharina Kayß

 
 

Sarah Katharina Kayß “Pottsdam, Germany”

 
 
 

Sarah Katharina Kayß “London, UK”
Graffiti by Squiddy Johnson and Nathan Bower